Kurz prvej pomoci

Mgr. Katarína Sklarčiková

0903 818 860, 0903 208 071

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky priznalo našej vzdelávacej ustanovizni Rozhodnutim o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci vydaného pod č. 07192-4/2010-OZdV zo dňa 18. 03. 2010 právo uskutočňovať Kurzy prvej pomoci.

Vzdelávacie aktivity zabezpečujeme lektormi s vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch, ktorí disponujú aktuálnymi poznatkami pre správne poskytovanie prvej pomoci.

Účel kurzu:

nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na poskytovanie prvej pomoci,

osvojenie významu a zdôvodnenie dôležitosti poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych život ohrozujúcich udalostiach so zameraním na úrazy pri dopravných nehodách,

získanie pozitívneho postoja k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia.

Vykonávame nasledujúce kurzy:

kurzy pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov (povinnosť podrobiť sa skúške z poskytovania prvej pomoci upravuje zákon NR SR č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ),

kurzy komunitnej prvej pomoci pre laickú verejnosť,

rozšírené kurzy prvej pomoci pre zamestnancov zamestnávateľov v rámci BOZP.


Časový harmonogram kurzu:

8 vyučovacích hodín

teoretická časť – 3 vyučovacie hodiny

praktická časť  – 5 vyučovacích hodín


Formy a metódy kurzu:

prezenčná – účasť na prednáškach a trénin.


Termíny kurzov:

dokážeme prispôsobiť Vašim požiadavkám počas celého týždňa.


Ukončenie kurzu:

do 15 dní po ukončení výučby pred inštruktorom prvej pomoci

výstupný test – musí byť správnych 90 % správnych odpovedí

praktická časť na figuríne.