Vodičské oprávnenie skupiny A2

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A2 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A2. Vodičské oprávnenie skupiny A2 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A2, ako aj motorové vozidlá skupiny A1 a AM

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

*** Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky,

b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A1,

c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,

d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. f) a g).


Potrebujem:

Vek na udelenie vodičského oprávnenia 18 rokov

Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia (potvrdí váš lekár), formulár Vám poskytneme v autoškole.

Absolvovanie  kurzu prvej pomoci (prebieha v priestoroch autoškoly).

Kolok potrebný na záverečnú skúšku.

Cena kurzu: 580,- € bez DPH (696,- € s DPH)

+ 16,50 € kolok  + Kurz prvej pomoci 25 €  + poplatok u lekára cca 16 €

Kurzy otvárame podľa počtu záujemcov alebo po dohode. Ďalšie informácie Vám radi poskytneme priamo u nás, alebo na telefónnom čísle 0903 668873.