Školenie profesonálných vodičov z povolania

Povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku sa vzťahuje na vodičov vozidiel:

Nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C+E alebo C1+E, alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.

Osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D+E alebo D1+E, alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.

Povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku sa nevzťahuje na vodičov:

Vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou 45 km/hod.

Vozidiel používaných ozbrojenými silami, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, colnou správou, Policajným zborom, Hasičským a záchranným zborom, Horskou záchrannou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže.

Vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom.

Nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky.

Vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na odstraňovanie následkov havárie, živelnej pohromy alebo inejmimoriadnej udalosti.

Na osoby vo výcvikových vozidlách autoškoly počas kurzu.

Vozidiel používaných na nepodnikateľskú prepravu osôb alebo nákladu pre vlastnú potrebu.

Vozidiel používaných na prepravu materiálu alebo zariadenia, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou.


Aký kurz potrebujem?