Vodičské oprávnenie skupiny A

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové vozidlá podľa § 75 ods. 5 písm. b) oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel A patria

a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,

b) motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, s výkonom presahujúcim 15 kW.

*** Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,

b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,

c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,

d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. f) a g).


Potrebujem:

Vek na udelenie vodičského oprávnenia 24 rokov (21rokov viď *** )

Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia (potvrdí váš lekár), formulár Vám poskytneme v autoškole.

Absolvovanie  kurzu prvej pomoci (prebieha v priestoroch autoškoly).

Kolok potrebný na záverečnú skúšku.

Cena kurzu: 580,- € bez DPH (696,- € s DPH)

+ 16,50 € kolok  + Kurz prvej pomoci 25 €  + poplatok u lekára cca 16 €

Kurzy otvárame podľa počtu záujemcov alebo po dohode. Ďalšie informácie Vám radi poskytneme priamo u nás, alebo na telefónnom čísle 0903 668873.